Tractament de dades personals

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Ajuntament de Girona.

FINALITAT

Les vostres dades personals seran tractades amb la finalitat de gestionar la tramesa d’informació regular sobre l’activitat cultural i creativa de Girona i el seu entorn. Les vostres dades no s’utilitzaran per a finalitats diferents ni se cediran a tercers sense el vostre consentiment, excepte que una norma legal ho autoritzi.

BASE LEGAL

El tractament està legitimat per la Llei municipal i de règim local de Catalunya (DL 2/2003, art. 66).

DRETS ARSLOP

Podeu exercir els drets sobre les vostres dades mitjançant una sol·licitud presentada al Registre General (plaça del Vi, 1, 17004 - Girona) o a la Seu electrònica de l’Ajuntament de Girona (https://seu.girona.cat)

Més informació a https://web.girona.cat/dadespersonals.

Una iniciativa del PECT Indústries Culturals i Creatives de Girona i el seu entorn territorial. Projecte cofinançat en un 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 i en un 25% per la Diputació de Girona.